GASTHOF ANIGGLHOF GASTHOF ANIGGLHOF MOTEL GARNI BRENNER MOTEL GARNI BRENNER
I-39040 MALS I-39049 STERZING
+ 39 (0) 0473 831210 + 39 (0) 0472 760620
info@anigglhof.com info@hotel-brenner.com
www.anigglhof.it www.hotel-brenner.com
HOTEL HEINZ HOTEL HEINZ HOTEL LATEMAR HOTEL WALDPARK
I-39031 BRUNECK I-39050 EGGEN
+ 39 (0) 0474 548216 + 39 (0) 0471 615740
info@hotelheinz.com info@hotel-latemar.it
www.hotelheinz.com www.hotel-latemar.it
HOTEL MOHREN PLAVINA HOTEL MOHREN PLAVINA HOTEL WALDRAST HOTEL WALDRAST
I-39024 BURGEIS I-39030 TERENTEN
+ 39 (0) 0473 831223 + 39 (0) 0472 546130
info@mohren-plavina.com info@waldrast.it
www.mohren-plavina.com www.waldrast.it